Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Reklama

KLUB PROPAGANDA - Biała Podlaska

Ocena: Brak ocen

Informacje o klubie

NazwaKLUB PROPAGANDA
Adresul. Nowy Świat 6/12
Godziny otwarcia20-6
MuzykaFUNK, HOUSE, TECH HOUSE, MINIMAL, ELEKTRONICZNA, KONCERTY
SelekcjaTAK
Strona wwwwww.klubpropaganda.pl
E-mailklubpropaganda@wp.pl
Gastronomiasushi, przekąski
Cena piwa8 zł
Cena drinka23 zł


Miej­sce:

Dom Par­tii miesz­czący się w daw­nym KC to miej­sce z głę­boką tra­dy­cją mela­nżu, gdzie niejeden towa­rzysz wychy­lił głęb­szego. Wizu­al­nie — kolumny, mar­mur, socja­li­styczny blichtr. Cza­sem mówi się o nim “Biały Dom”, czę­ściej — “Czer­wony Pałac” ( może Czerwony Plac ???). Przez dzie­się­cio­le­cia stra­szył Pola­ków w Dzien­niku Tele­wi­zyj­nym. Zapa­dały tam naj­waż­niej­sze decy­zje doty­czące naszego kraju. Obcią­żony pięt­nem histo­rii gmach daw­nego KC PZPR, jest też przy­kła­dem cie­ka­wej architektury.


Od dru­giej połowy stycz­nia miej­sce gościć będzie nowy klub o wymow­nej nazwie: PROPAGANDA.


Sztuka:

PROPAGANDA ofe­ruje nie­po­wta­rzalne wnę­trze, sta­ran­nie dobraną selek­cję alko­holi, będąca w sta­nie zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyrafinowanych i wytrawnych smakoszy. W trak­cie tygo­dnia PROPAGANDA to miej­sce gosz­czące ważne i nie­po­wta­rzalne wyda­rze­nia z całego zakresu sze­roko poję­tej kul­tury nie­za­leż­nej, kon­certy, jam ses­sion, pokazy fil­mowe, konferencje, cyklicznie zmie­nia­jące się wystawy sztuki.


Muzyka:

W week­endy PROPAGANDA zamie­nia się w Pro­pa­ganda Pre­mium Night Club, z eks­klu­zyw­nymi line upami, live actami i naj­lep­szymi DJ-ami z kraju i świata. W piątki można liczyć na funkowo-elektroniczny vibe z old­scho­olową nutą. To imprezy wypeł­nione fun­kiem, soul’em, indie, oldies (70’s,80’s) czy bale­aric. To imprezy pod­czas któ­rych odby­wać się będą tema­tyczne kon­certy jam ses­sion a muzykę okra­szać będą instru­men­ta­li­ści. Piątki to także imprezy tema­tyczne nawiązu­ąjce do cza­sów komuny - głębokiego PRL. Nato­miast w soboty zapre­zen­tu­jemy zawsze naj­lep­szą selek­cję muzyki klu­bo­wej, od house po mini­mal, czy wysma­ko­waną elek­tro­nikę zamie­nia­jąc dancefloor w miej­sce pełne uśmie­chu, dobrego nastroju i pierw­szo­rzęd­nej zabawy, naj­lepsi VJ-e zadbają o waria­cję kolo­rów i meta­mor­fozę nocy. Pod­czas sobot­nich imprez funk­cjo­no­wać będzie rów­nież druga muzyczna prze­strzeń tzw.: SILENT ROOM. Muzyczna roz­kosz będzie tym więk­sza gdyż dla nas naj­waż­niej­sza jest jakość dźwięku czyli odpo­wiedni sound ­sys­tem, a ten będzie z najwyższej półki.

Zdjęcia z klubu


Najnowsze galerieKomentarze
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki czytaj więcej. Akceptuję